Zobrazit navigaci

Charakteristika

Škola je zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou a byla zařazena do sítě škol Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. 10. 1991, č. j. 18 984

Škola se nachází nedaleko náměstí pod vimperským zámkem. Má bohatou a zajímavou historii. V roce 2016 jsme oslavili 80. výročí založení školy.

Přehled oborů vzdělání:

79-41-K/81 gymnázium všeobecné osmileté – studium denní, délka studia: 8 let

79-41-K/41 gymnázium všeobecné čtyřleté – studium denní, délka studia: 4 roky 

79-42-K/41 gymnázium – sportovní příprava – studium denní, délka studia: 4 roky

79-41-K/41 gymnázium – zaměření informační technologie- studium denní, délka studia: 4 roky 


V současnosti ve škole studuje 270 žáků ve 13 třídách.  Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „Otevřenou školou krok za krokem“  

Vyučování začíná v 7:45 hod. a většinou končí mezi 12:55 až 14:35 hod. Některé výchovy a volitelné předměty jsou vyučovány buď od 6:55 hod., nebo od 14:40 hod.

Informace o vzdělávání a docházce žáka do školy je on-line k dispozici na stránkách školy. Každý žák i každý rodič má své přístupové heslo do systému Bakaláři.

Ve škole vyučují aprobovaní učitelé s praxí v oboru a kvalitní trenéři  s výbornými výsledky (cyklistika, běžecké lyžování a snowboarding). Ve škole působí výchovná poradkyně, školní metodik prevence patologických jevů, asistent pedagoga, koordinátor pro environmentální výchovu a správce ICT.

Žáci školy se pravidelně účastní vědomostních i sportovních soutěží. Využívají čtyři školní přírodovědné laboratoře, kde probíhá praktická část výuky přírodovědných předmětů. Mohou skloubit klasickou výuku s elektronickou formou výuky v programu Moodle nebo na vlastních stránkách učitelů. Škola má velmi dobře vybavenou knihovnu, dvě tělocvičny (jednu s boulderlingovou stěnou), jazykovou učebnu, hrnčířský kruh využívaný v estetické výchově, posilovnu v domově mládeže, aj. Pro výuku žáků se zrakovým postižením využíváme speciálních pomůcek a programů.

Škola dlouhodobě spolupracuje se školami v Dolním Bavorsku a umožňuje roční studijní pobyt na bavorských gymnáziích v rámci projektu Euregio. Pro zájemce je možnost přípravy k mezinárodním jazykovým zkouškám. Partnerskou školou je již 32 let Johannes Gutenberg Gymnasium ve Waldkirchenu.

Žáci se v prvním ročníku účastní adaptačního kurzu a lyžařského kurzu, ve druhém ročníku exkurzně-vzdělávacího týdne a ve třetím ročníku sportovně-turistického kurzu. Mimoto jsou do výuky zařazeny další exkurze a studijní poznávací cesty po České republice, do Velké Británie a německy mluvících zemí.

Žáci SG využívají odlišnou úpravu organizace vzdělávání podle § 17, odst. 2 zákona 561/2004 Sb., zúčastňují se zahraničních soustředění, startují ve všech podstatných závodech ČP, MČR i mistrovství světa. Mnoho sportovců se nominuje do reprezentačních týmů ČR.

Ubytování žáků je možné v domově mládeže. Všechny pokoje mají wifi pokrytí.

Ve všech kmenových učebnách je výpočetní technika, datový projektor a ve třetině učeben interaktivní tabule, nebo zobrazovací panel. Ve čtyřech počítačových učebnách se učí ICT, IKT, ale využívají se i pro další předměty. Při příchodu na školu dostává každý žák 30 GB cloudové datové úložiště, školní e-mail, on line textový a tabulkový editor.

Žáci se mohou realizovat v pěveckém sboru Canto, v divadelním souboru Spirála, ve školním časopisu Gool a v marketingovém kroužku.

Škola spolupracuje s Národním parkem Šumava, kde probíhá část výuky a specializovaných projektů.

Další spolupráci rozvíjíme s firmou Rohde Schwarz. Kromě velice přínosných exkurzí, ukázek personálních pohovorů (i v německém jazyce), každoroční matematicko-fyzikální soutěže pro základní školy v regionu o hodnotné ceny, jsme společně otevřeli nový obor (čtyřleté gymnázium – zaměření na informační technologie), kde přednáší externí učitelé z praxe a připravují žáky pro provoz v technických firmách. Po absolvování středoškolského studia mají žáci možnost získat zaměstnání ve firmě Rohde Schwarz na pozice plánovač výroby, disponent výroby, referent nákupu, referent odbytu, logistik, kaizen specialista, zkušební technik. Absolventi oboru získají certifikát, který je po ukončení středoškolského studia opravňuje ucházet se o zaměstnání ve firmách technického zaměření. Při pokračování studia na VŠ elektrotechnického zaměření je možné získat stipendium až do výše 8 000 Kč/měsíc a po ukončení VŠ i perspektivní zaměstnání.

Ve škole pracuje Školská rada a Rada rodičů.

Vyhledat na webu

Zavřít