Zobrazit navigaci

Školní řád


Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy Školní řád Všeobecného a sportovního gymnázia, Vimperk, Pivovarská 69.

Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

A. Práva a povinnosti žáků

1. Žáci mají právo

a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona, 

b) být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 

c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí, 

d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat, 

e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, 

f) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání, 

g) na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, být seznámeni se všemi předpisy se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve škole.


2. Žáci jsou povinni

a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, 

b) dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, 

c) se ve škole chovat slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbát pokynů pedagogických a provozních pracovníků školy, dodržovat školní řád školy a řády odborných učeben. Chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani jiných osob.


3. Zletilí žáci jsou dále povinni 

a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem v omluvném listu. 

c) neprodleně informovat třídního učitele o změně osobních údajů, které jsou dle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a studenta, a změny v těchto údajích.


B. Zákonní zástupci žáků

1. Zákonní zástupci mají právo:

a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání jejich dětí 

b) volit a být voleni do školské rady

c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání 

d) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dětí podle školského zákona. Na informace podle písmene a) mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče (popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost).

2. Zákonní zástupci nezletilých studentů jsou povinni: 

a) zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy 

b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka 

c) informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je dítě a žák zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn 

d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem v omluvném listu 

e) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.


C. Další ustanovení školního řádu

1. Žák chodí do školy pravidelně a podle rozvrhu hodin. Žák dochází do školy natolik včas, aby na začátku každé vyučovací hodiny byl připraven na vyučování, a účastní se činností organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů je pro přihlášené žáky povinná.

2. Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen.

3. Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením; nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů.

4. Během vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí areál školy bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem. Ubytovaní na Domově mládeže VSG Vimperk omlouvají svoji nepřítomnost vychovatelce vždy před opuštěním DM. V případě neúčasti na sportovní přípravě ze zdravotních důvodů, musí být trenér informován o diagnóze a způsobu medikace.

5. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek). Žákům je zakázáno do školy vnášet a ve škole užívat návykové látky a jedy a takové látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují.

6. Cenné předměty, peníze a šperky nosí žák neustále u sebe a odkládá je pouze na pokyn vyučujícího. Mobilní telefon je během výuky vypnutý a uložený v zavazadle.

7. Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.

8. Žák může po dohodě s vyučujícím používat vlastní notebook, pokud byl tento v příslušném školním roce zkontrolován revizním technikem a shledán bez závad. Při jeho používání se řídí pokyny příslušného vyučujícího.

9. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo ve škole nebo v průběhu výuky bez ohledu na místo konání, hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy.

10. Žák nesmí bez souhlasu vyučujícího provádět jakákoliv zapojení do počítačové nebo silové sítě.

11. Žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování.

12. Každému žákovi je přidělena na dobu studia školní e-mailová adresa, pomocí níž může využívat služeb elektronického informačního systému, který slouží ke vzájemné komunikaci s vyučujícími a předávání studijních materiálů. Dále získává externí úložiště o kapacitě 30 GB. Žák je povinen každý den sledovat školní mail; veškeré zprávy budou žákům posílány mailem na školní adresu.

13. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád následovně:

a) odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů, vychovatele, trenéra, lékaře, kterou žák předloží předem vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli – při uvolnění na více hodin.

b) zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka je povinen doložit (písemně, omluvenka v omluvném listu, e-mail) důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti.

d) nejpozději do tří dnů po nástupu do školy žák třídnímu učiteli předloží písemně důvody své nepřítomnosti potvrzené v omluvném listu.

e) V souladu s metodickým pokynem MŠMT ČR k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví (Čj.:10 194/2002-14) může škola v případě, že nepřítomnost žáka ve škole z důvodu nemoci přesáhne 3 dny školního vyučování, vyžadovat doložení nepřítomnosti žáka ošetřujícím nebo praktickým lékařem pro děti a dorost, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem nebo omluvenky vystavené zletilým žákem. Zcela výjimečně, především v případě časté nepřítomnosti žáka, která nasvědčuje zanedbávání školní docházky, může škola vyžadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře i v případě absence kratší než 3 dny.

f) při absenci delší než 5 vyučovacích dnů je zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka povinen doložit důvod nepřítomnosti lékařským potvrzením, úředním potvrzením apod.; toto potvrzení je součástí omluvenky zákonného zástupce nebo zletilého žáka; třídní učitel může v odůvodněných případech stanovit jiný počet dní pro doložení absence lékařem.

g) nepřítomnost na hodinách sportovní přípravy žák neprodleně ohlásí svému trenérovi. Pokud se jedná o zdravotní důvody, navštíví lékaře a trenéra informuje o diagnóze a medikaci.

h) nemůže-li se žák zúčastnit vyučování nebo akcí pořádaných školou z důvodů předem známých, předloží svému třídnímu učiteli minimálně 14 dní před konáním akce žádost o uvolnění. O uvolnění nezletilého žáka žádá jeho zákonný zástupce. Žádost o uvolnění z výuky může podat zákonný zástupce též elektronicky.

i) povolení k uvolnění z jedné vyučovací hodiny může dát vyučující příslušné hodiny, 1 – 2 dny omlouvá třídní učitel a při nepřítomnosti po dobu 3 a více dní musí být udělen souhlas ředitele školy. Žádost o uvolnění z vyučování se podává do kanceláře školy prostřednictvím třídního učitele. Rozhodnutí o uvolnění bude sděleno zákonným zástupcům prostřednictvím elektronické komunikace (přes systém Bakalář nebo emailem).

j) opatření v případě pozdních příchodů a neomluvených hodin:

Pozdní příchody řeší v rámci své pravomoci třídní učitel. V jednom pololetí lze tolerovat max. 3 pozdní příchody; za 4. pozdní příchod uděluje napomenutí třídního učitele, za 6 pozdních příchodů důtku třídního učitele, za 8. důtku ředitele školy. Třídní učitel zohlední případné dopravní problémy a kalamitní situace.

1 - 5 neomluvené hodiny: důtka třídního učitele;

6 - 35 neomluvených hodin: důtka ředitele školy

nad 35 neomluvených hodin: podmínečné vyloučení ze studia ze studia (5. G – 8. G, G4).

Provoz a vnitřní režim školy

A. Režim činnosti ve škole

1. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek podle rozvrhu hodin. Vyučování končí nejpozději v 16:15 hodin. V oboru vzdělání zaměřeného na sportovní přípravu se začátek a konec teoretického vyučování stanoví v souladu s tréninkovými potřebami příslušného sportovního odvětví podle předem stanoveného plánu.

2. Budova A se pro žáky otevírá ve vyučovací dny v 6:30 hodin. Učebny (kromě odborných učeben) se otevírají v 7:30 hod., tj. v dobu, od kdy je zajištěn dozor nad žáky ve všech budovách.

3. Pro vstup do budovy A a pro její opuštění využívají žáci postranní vchod. Po příchodu do školy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená - v šatnách. Žáci se v šatnách se nezdržují. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího nebo při povoleném pozdějším příchodu do školy. Žák je povinen v budovách školy používat přezůvky. V přezůvkách se nesmí chodit na oběd nebo mimo areál školy Nepřezutí je považováno za porušení tohoto řádu (ŠŘ).

4. Přezůvky žák po výuce ukládá do obalu zavěšeného na háčku v šatně nebo ve skříňce. Je nepřípustné ponechávat přezůvky volně na podlaze. Před prázdninami je žák povinen odnést všechny své věci ze šaten i tříd, vyklidit přidělenou skříňku a ponechat ji odemčenou do nástupu do školy po prázdninách.

6. O všech přestávkách je umožněn pohyb žáků mimo třídu, vždy však v areálu školy. Žákům je přísně zakázáno opouštět areál školy v době školního vyučování. Volné hodiny mohou žáci trávit v učebně.

7. Provoz ve školních budovách probíhá ve všedních dnech, od 6:55 do 17:00 hodin. Úřední hodiny kanceláře školy jsou vyznačeny u vstupu do kanceláře školy a na webových stránkách školy.

8. Pro pořádání mimoškolních akcí platí rovněž pravidla školního řádu.

9. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo areál školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny pedagogických pracovníků. Trasa přesunu do TEL 2 a zpět je stanovena: škola – ul. Pivovarská – ul. 1. máje, - ul. Johnova (kolem MěKS) - poliklinika – podchod pod ul. Sušickou – tělocvična 2 (ul. Mírová)

10. Zvláště je důležité dbát na dodržování pravidel silničního provozu při absolvování tréninkových jednotek – žáci sportovní přípravy, dbát pokynů trenéra, který je při tréninku doprovází v doprovodném vozidle, označeném výstražným světlem. Doprovodné vozidlo jede vždy za tréninkovou skupinou žáků. Probíhá-li výuka v terénu, jsou žáci povinni dbát pokynů trenéra nebo učitele, který za výuku zodpovídá.

11. V období školního vyučování, kdy je již ukončena výuka v posledním ročníku vzdělávání, již žák školu nenavštěvuje.

B. Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků

1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil.

2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli, v době jeho nepřítomnosti v kanceláři školy. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí – uzamykání šaten.

3. Žáci jsou povinni odložit cenné věci v trezoru školy.

4. Žákům nižšího stupně osmiletého gymnázia a dalším žákům podle rozhodnutí ředitele školy jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty, které mají schvalovací doložku MŠMT. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném stavu. Zapůjčené pracovní sešity vrací žák na konci školního roku v původním stavu (nevyplněné), jinak je povinen pracovní sešit zaplatit a ponechat si ho.

5. Je-li žákovi přidělena šatní skříňka, je povinen v ní udržovat pořádek, na dobu prázdnin ji nechat prázdnou a čistou a na konci školního roku ji předat třídnímu učiteli ve stavu, v jakém mu byla svěřena. O poskytnutí šatní skříňky rozhoduje ředitel školy.

6. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i nepedagogickými.

7. V případě důvodného podezření na požití alkoholu nebo zneužití návykových látek je možno použít příslušný tester.

8. Škola vede evidenci úrazů dětí a žáků, k nimž došlo při školním vyučování, o přestávkách nebo školních akcích konaných mimo školu, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

9. Žáci sportovní přípravy jsou vybavení při tréninku ochrannými prostředky (helmy, rukavice, chrániče apod.) podle vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek sportu. Škola prostřednictvím trenérů dbá, aby ochranné prostředky byly v použitelném stavu, a kontroluje jejich užívání.

10. Přístup k počítači je žákovi umožněn pouze v době výuky nebo na základě výslovného souhlasu zaměstnance školy. Žák není rovněž oprávněn používat počítač, který je umístěn na katedře.

C. Chování žáka ve škole

Žák je dále povinen po celou dobu studia:

a) pilně se učit a svědomitě plnit všechny úkoly uložené vyučujícími

b) podporovat úsilí pedagogických pracovníků o rozvoj školy

c) chovat se slušně a přátelsky ke spolužákům a být dobrým příkladem v chování a kulturnosti vyjadřování, především mladším žákům

d) dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a protipožární opatření, a to především v laboratořích a při praktické výuce

e) ve styku s pracovníky školy používat oslovení pane, paní s uvedením titulu, event. funkce (profesore, doktore, inženýrko, řediteli, ředitelko, zástupkyně, učiteli, učitelko, školníku, uklízečko apod.). Familiární oslovení ve spojení s příjmením se zakazuje (tedy ne pane Nováku,…)

f) po dobu studia je žák povinen chovat se v mimoškolní době tak, aby nepoškozoval jméno školy, jejích zaměstnanců a ostatních žáků.


Ve vyučovací části školního roku je žák povinen:

a) být přítomen ve škole a připraven na výuku, slušně a přiměřeně oblečen, vhodně a čistě upraven a při vstupu do školní budovy se přezouvat. Za obuv na přezutí se nesmí používat stejná obuv jako na cestu do školy a zpět. Při slavnostních příležitostech ve škole a na veřejnosti chodí žáci ve společenském oblečení.

b) pro potřeby žáků přecházejících mezi budovami jsou pořízeny z důvodu bezpečnosti karty, které přiložením ke čtecímu zařízení umožní žákům vstup do školních budov. Bezpečnostní karty jsou zpoplatněny a žák školy je povinen si kartu zakoupit. Karta se stává majetkem žáka, po skončení studia ji nevrací a nemá nárok na vrácení poplatku za kartu. Odcizení nebo ztrátu karty je povinen bezprostředně oznámit třídnímu učiteli, který v kanceláři školy zajistí potřebné.

c) ve výuce tělesné výchovy používat sportovní obuv a vždy oblečení určené vyučujícím. V tělocvičnách je zakázáno používat obuv s tmavou podrážkou.

d) na školních exkurzích, kurzech, cvičeních, trénincích, soustředěních apod. se žáci školy řídí pokyny pedagogického vedoucího, ve školní jídelně se chovají ukázněně a dodržují hygienická a společenská pravidla stolování. Škola nemá vlastní stravovací a ubytovací zařízení. Školní stravování a ubytování většiny žáků probíhá v jiných školských zařízeních (kromě žáků ubytovaných na DM SG, nám. Svobody 44). Žáci se proto chovají jako hosté a dodržují řád školského zařízení, ve kterém jsou ubytováni nebo se v něm stravují.

e) v hodině stanovené rozvrhem na oběd pro žáky a při přecházení do školní jídelny a zpět do školy mají žáci přerušení výuky a jsou samostatně mimo budovy školy. Dbají přitom na bezpečnost svého pohybu a používají zásadně chodníků po trase určené vedením školy.

f) Všeobecné a sportovní gymnázium, Vimperk, Pivovarská 69 uskutečňuje vyučování ve čtyřech budovách v ulici Pivovarské A, B, C, D, dále také v tělocvičně 2, v ulici Mírová a v budově na nám. Svobody 44 (výuka SP a DM). Žáci smějí mezi výše zmíněnými lokalitami přecházet pouze s pedagogickým doprovodem nebo po předem stanovené trase. Zahájení výuky následující v jiné budově se pak považuje za začátek vyučování.

g) při přesunech dbají žáci těchto pokynů: - přesun se koná nejkratším směrem, vždy po chodnících, vozovky jsou překonávány po přechodech pro chodce - žáci dodržují pravidla silničního provozu, jsou trvale pozorní a ukáznění. Cestou se nestrkají, nevstupují zbytečně do vozovky, chodí maximálně ve dvojicích

- velkou pozornost je třeba věnovat stavu počasí. Přizpůsobit pohyb náledí, všem druhům snížené viditelnosti, stavu ovzduší - při jízdě hromadnými dopravními prostředky platí v plném rozsahu zásady Přepravního řádu - chování je v souladu s požadavky na žáka střední školy

h) pokud je výjimečně organizováno vyučování na jiném místě (plavecký bazén, divadlo, kino, zimní stadion, sportovní areál Vodník apod.), řídí se přesun žáků zvláštními pravidly, je plně v kompetenci příslušného vyučujícího a ten také nese zodpovědnost za způsob přesunu, poučení žáků a z toho vyplývající jejich bezpečnost. Veškerá poučení evidují učitelé v třídní knize.

i) všem žákům je zakázáno: - kouřit a používat elektronickou cigaretu v prostorách školy i mimo budovu školy o přestávkách a při akcích organizovaných školou - v prostorách školy i mimo školu při činnostech organizovaných školou požívat alkoholické nápoje. Nosit do školy, držet, distribuovat a zneužívat návykové látky (drogy…) - nosit do školy bez závažnějšího důvodu větší peněžní částky (při platbě škole lze uložit tyto částky v zalepené obálce opatřené podpisy v kanceláři školy) nebo cennější věci a věci nebezpečné pro život a zdraví lidí (zbraně, dýky, výbušniny, chemikálie apod.) - běhat po chodbách školy, po schodech i učebnách, naklánět se přes zábradlí na chodbách a ze všech oken školy, sedět na parapetu okna - používat prostor areálu k parkování motorového vozidla - vyrušovat při vyučování, napovídat při zkoušení a při písemných prověrkách, opisovat a používat nedovolených pomůcek - používat při vyučovací hodině mobilní telefon (ani jako kalkulačku, ani jako slovník bez souhlasu vyučujícího) - hrát ve škole hazardní hry - bez povolení pořizovat ve škole a na školních akcích audio a video nahrávky a umisťovat je na internet

D. Další informace pro žáky:

Zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka může písemně požádat ředitele školy o: 

a) přeřazení do vyššího ročníku, 

b) povolení individuálního vzdělávacího plánu, 

c) povolení odlišné úpravy vzdělávání, 

d) přestup, 

e) změnu oboru vzdělání, 

f) přerušení vzdělávání, 

g) opakování ročníku, 

h) uznání dosaženého vzdělání, 

i) přezkoušení z důvodu pochybností o správnosti hodnocení vzdělávání, 

j) uvolnění z vyučování danému předmětu, 

k) uvolnění z výuky ve stanoveném termínu, 

l) zanechání studia,

m) náhradní termín pro klasifikaci nebo splnění podmínky stanovené učebním plánem pro daný ročník, 

n) výjimku z předepsané docházky.

Při zamítnutí žádostí uvedených pod písmeny a) - g) se s výjimkou bodu c) jedná dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Žádost k řediteli školy musí splňovat tyto náležitosti: - adresa žadatele se specifikací třídy žáka, - adresa školy (celý název školy), - název žádosti, - popis žádosti s uvedením důvodů případně termínů, ke kterým má být žádost účinná, - datum žádosti, - podpis zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka - úřední formát žádosti A4 - vyjádření třídního učitele, trenéra Žádosti je třeba předat prostřednictvím třídních učitelů do kanceláře školy. Žádost o uvolnění z výuky je možné podat též elektronicky.

E. Žákovské služby:

Touto formou se žáci podílejí na zajišťování plynulého chodu školy, pořádku ve třídách, a tím aktivně přispívají ke zlepšení učebně-výchovného procesu. Třídní službu vykonávají zpravidla dva žáci po dobu jednoho týdne. Jsou určeni třídním učitelem a jejich jména jsou zapsána do třídní knihy. Výjimečně mohou být stanoveny žákovské služby další podle organizace práce ve třídě. Služba zajišťuje: - umytí tabule mokrou houbou a připravenost třídy na vyučovací hodinu (křídy, pořádek ve třídě, pomůcky dle pokynu vyučujících) - hlášení nepřítomnosti žáků na začátku každé vyučovací hodiny, - v případě že se vyučující nedostaví do třídy do 10 minut po začátku vyučovací hodiny, vyhledá ho služba v jeho kabinetě. Jestliže nebude přítomen ani tam, nahlásí jeho nepřítomnost v kanceláři zástupce ředitele školy nebo kanceláři školy, - po skončení vyučování kontrolu čistoty a pořádku ve třídě, vyklizení lavic a zvednutí židlí na lavice.

F. Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání

Vychází ze zákona 561/2004 Sb., (Školský zákon), vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

Pravidla hodnocení a klasifikace žáků

a) Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech. Celková klasifikace žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech se uskutečňuje na konci prvního a druhého pololetí.

b) Prospěch žáka se určuje podle pravidel hodnocení a klasifikace žáků.

Klasifikace žáka

1. Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci, zákonní zástupci nezletilých žáků, popřípadě ti, kteří vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost, byli včas informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka. Zákonní zástupci nezletilých žáků si při zahájení studia na VSG Vimperk převezmou od třídního učitele proti podpisu přístupové heslo do systému Bakaláři a prostřednictvím webových stránek školy tak mají zajištěnu informovanost o průběžné klasifikaci.

2. V pololetí obdrží žák výpis z třídního výkazu a na konci školního roku vysvědčení za absolvovaný školní rok.

3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm.

4. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, učebním plánem.

5. Pokud žák zamešká více než 25 % vyučovacích hodin v daném předmětu za klasifikační období, vyučující tohoto předmětu jej nemusí hodnotit. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.

6. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník.

7. V případě, že vyučující má z důvodu absence žáka nedostatek podkladů pro hodnocení, může stanovit, že žák bude konat „zkoušku pro doplnění podkladů pro hodnocení”. Tato zkouška se bude konat formou komisionální zkoušky.

8. Podrobnosti o komisionálních zkouškách: zletilý žák, žák a zákonný zástupce nezletilého žáka bude třídním učitelem prokazatelně seznámen s termínem konání zkoušky včetně složení komise pro komisionální zkoušku. Vyrozumění zletilého žáka nebo nezletilého žáka o výsledcích zkoušky proběhne ústně ihned po skončení zkoušky, zákonnému zástupci nezletilého žáka bude sděleno třídním učitelem písemně. Komisionální zkoušku – opravnou zkoušku a komisionální přezkoušení – může žák konat v jednom dni nejvýše jednu.

9. Má-li zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka.

10. Žáci oboru SP, kterým byla ŘŠ povolena odlišná úprava organizace vzdělávání:

- jsou zkoušeni a hodnoceni z probraného učiva ve stanoveném časovém období školního roku (toto období určí ředitel školy po konzultaci s trenéry) po dohodě s vyučujícím v určeném termínu

- mají možnost využít konzultačních hodin ve stanoveném časovém období školního roku

- počet konzultačních hodin v jednotlivých předmětech určuje ředitel školy - jsou uvolňování po celý školní rok na SPP podle týdenního tréninkového plánu - celý proces odlišné ÚOV konzultují s TU a dodržují stanovený harmonogram konzultací a zkoušení

- Žákovi budou odebrány výhody odlišné úpravy organizace vzdělávání:

a) pří neuspokojivém prospěchu nebo chování na návrh TU nebo

b) při neplnění požadavků sportovní přípravy na návrh trenéra nebo

c) ze zdravotních důvodů na návrh lékaře.

11. U žáků, kterým byl přiznán individuální vzdělávací plán, se způsob hodnocení ve vzdělávání se řídí podmínkami uvedenými v individuálním vzdělávacím plánu.

12. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce nebo zletilého žáka samého opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.

Hodnocení chování žáka

1. Výchovná opatření

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a opatření k posílení kázně žáků. Udělují se před kolektivem třídy nebo školy.

Pochvalu nebo jiné ocenění, resp. opatření k posílení kázně uděluje žákům třídní učitel a ředitel:

a) ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.

b) třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo déletrvající úspěšnou práci.

c) při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení uložit:

- napomenutí třídního učitele (trest udělovaný za menší přestupky proti školnímu řádu, např. za pozdní příchod, zapomínání pomůcek, nepřezouvání apod.)

- důtku třídního učitele (trest za opakované drobné přestupky nebo za vážnější přestupky proti školnímu řádu, např. za nevhodné chování vůči spolužákům nebo zaměstnancům školy, neomluvené opuštění školy, pozdní předložení omluvenky, neplnění povinnosti služby, za neomluvenou absenci menšího rozsahu, opakovanou ztrátu studijního průkazu aj.)

- důtku ředitele školy (je udělována v případě, že třídní důtka neměla žádoucí výchovný účinek, kromě toho může být důtkou ŘŠ potrestána neomluvená absence, kouření ve škole nebo na akcích pořádaných školou, vážné prohřešky proti zásadám slušného chování apod.)

- podmíněné vyloučení: až na dobu jednoho roku se trestají zejména případy zvláště hrubých slovních a úmyslných fyzických útoků žáka vůči zaměstnancům školy nebo spolužákům, dále distribuce a požívání omamných a psychotropních látek, účast na výuce pod vlivem alkoholu, vnášení zbraní do školy, spáchání trestného činu, šikana, projevy rasismu a xenofobie, vysoká nebo opakovaná neomluvená absence a svévolné ničení školního zařízení. Podklady pro podmíněné vyloučení ze studia připravuje pro ředitele školy třídní učitel žáka.

- vyloučení ze studia: je krajním a výjimečným opatřením, které bude uplatněno zejména při dalším porušení školního řádu v průběhu zkušební lhůty pro podmíněné vyloučení ze studia. Podklady pro vyloučení ze studia připravuje třídní učitel pro ředitele školy.


2. Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek

a) udělování pochval a jiných ukládání napomenutí a důtek se děje uváženě a odůvodněně.

b) třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících udělit žákovi napomenutí třídního učitele.

c) uložení důtky třídního učitele oznámí třídní učitel neprodleně řediteli školy a na poradě pedagogických pracovníků.

d) třídní učitel prokazatelně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky včetně důvodů udělení žákovi a zákonnému zástupci nezletilého žáka.

e) u žáků nižšího stupně osmiletého cyklu studia (prima-kvarta) lze důtku ředitele školy uložit pouze po projednání v pedagogické radě.

f) udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se žákovi zaznamená do třídního výkazu.


3. Podmíněné vyloučení, vyloučení žáka (§ 31 zákona č. 561/2004 Sb., – školský zákon, zákon č. 500/2004 Sb., - správní řád)

a) ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem, školním řádem nebo vnitřním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení. V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem ředitel vyloučí žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení. Žáka lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil povinnou školní docházku. Tedy ne žáka nižšího stupně osmiletého studia!

b) zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům nebo studentům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

c) o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu. O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.


Stupně hodnocení prospěchu a chování

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:

a) 1 - velmi dobré,

b) 2 - uspokojivé,

c) 3 - neuspokojivé.

Klasifikace chování

a) Klasifikaci chování žáků určuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a oznámí jí na pedagogické radě. Návrh mají možnost podat třídnímu učiteli i další vyučující. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování dle školního řádu.

b) Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná. Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:

Stupeň 1 (velmi dobré): Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

Stupeň 2 (uspokojivé): Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školnímu řádu; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. Důvodem snížené známky z chování je také neomluvená absence v rozsahu 11 – 20 hodin.

Stupeň 3 (neuspokojivé): Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. Důvodem snížené známky z chování je také neomluvená absence v rozsahu více než 20 hodin.

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem, učebním plánem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

1 - výborný, 2 - chvalitebný, 3 - dobrý, 4 - dostatečný, 5 - nedostatečný.

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, plně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově dovede vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů. Myslí logicky správně, dokáže aplikovat odpovídající mezipředmětové vztahy, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované teoretické i praktické činnosti. Samostatně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení úkolů. Myslí logicky, uvědomuje si mezipředmětové vztahy. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Je schopen sám nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků, pojmů a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných činností projevuje nedostatky. Podstatné nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Při aplikaci osvojených poznatků a dovedností se dopouští chyb. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. Mezipředmětové vztahy je schopen dovodit s pomocí učitele. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky. Je schopen samostatně studovat učební texty podle návodu učitele.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, pojmů a zákonitostí závažné mezery. Při provádění požadovaných činností je málo pohotový a má závažné nedostatky. Při uplatňování osvojených poznatků a dovedností je nesamostatný, dopouští se podstatných chyb. V jeho logice se objevují závažné chyby, jeho myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké nedostatky.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky, pojmy a zákonitosti neosvojil uceleně, má v nich závažné mezery. Jeho schopnost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí se vyskytují časté závažné chyby. Při výkladu jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit obvykle ani s pomocí učitele. Jeho myšlení není samostatné, dopouští se zásadních logických chyb. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Ve vyučovacích předmětech výchovného charakteru se při klasifikaci nepřihlíží k míře talentu, nýbrž ke schopnosti a motivaci žáka využít vlastních možností v rámci osobních mezí. Vyučující přiměřeně zohledňuje míru zájmu a aktivního přístupu žáka k plnění úkolů zejména přihlíží:  ke stupni tvořivosti a samostatnosti projevu  k osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace  k poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti  ke kvalitě projevu  ke vztahu žáka k činnostem a zájmu o ně,  k estetickému vnímání, přístupu k uměleckému dílu  v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka, k všeobecné tělesné zdatnosti, výkonnosti a jeho péči o vlastní zdraví. Stupeň 1 (výborný) Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus a tělesnou zdatnost. Stupeň 3 (dobrý) Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. Stupeň 4 (dostatečný) Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. Stupeň 5 (nedostatečný) Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je

povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. Při hodnocení žáků-cizinců postupuje škola v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., § 20 a dle metodického pokynu MŠMT ČR č. j. 21 836/2000-11. Při jejich hodnocení z předmětu Český jazyk a literatura se přihlédne k dosažené úrovni znalosti českého jazyka. Závažné nedostatky v osvojených vědomostech z tohoto předmětu se považují za objektivní příčinu, pro kterou žák-cizinec nemusí v průběhu prvního roku docházky ve škole v České republice z tohoto předmětu klasifikován. Aby však mohl postoupit do vyššího ročníku, musí být na konci školního roku klasifikován i z předmětu Český jazyk a literatura, stejně jako žáci českého původu. Při ukončování studia se postupuje podle vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění. Žák slovenské národnosti má právo při výuce používat slovenštinu s výjimkou vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura.

1. Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.

2. Stupeň prospěchu určuje učitel, který vyučuje příslušnému vyučovacímu předmětu. Ve vyučovacím předmětu, v němž vyučuje více učitelů, se určí stupeň prospěchu žáka za klasifikační období po vzájemné dohodě. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých vyučovacích předmětech na konci klasifikačního období se stupeň prospěchu neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. Zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu se projednávají v pedagogické radě případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování.

3. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 24 hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných vyučovacích předmětů výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a třídní učitelé do systému Bakaláři.

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: a) prospěl(a) s vyznamenáním b) prospěl(a) c) neprospěl(a) d) nehodnocen(a)

Prospěl(a) s vyznamenáním

Není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, učebním plánem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré.

Prospěl(a)

Není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, učebním plánem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný.

Neprospěl(a) 

Je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, učebním plánem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný.

Nehodnocen(a) 

Žák je nehodnocen, pokud ho není možné hodnotit z některého předmětu na konci prvního pololetí ani v náhradním termínu (tohle je dle ŠZ, § 52, odst. 2, § 69, odst. 5).

Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl (dle ŠZ, § 52, odst 3, § 69, odst. 6).

Způsob získávání podkladů pro hodnocení

1. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.

2. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků pedagogickými pracovníky je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné, pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.

3. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové,…), kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a zdravotnickými pracovníky. Klasifikovány mohou být také domácí úkoly.

4. Žák musí mít z každého předmětu, alespoň 3 známky za každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při zkoušení žáků s individuálním studijním plánem. Nesplní-li žák úkol předem zadaný a známý v souladu s učebním plánem (účast na kurzech a projektech), je hodnocen na základě splnění předem zadaných úkolů náhradních.

5. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě, výsledky písemného zkoušení do 14 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, i zástupcům žáka, a to zejména prostřednictvím informací na třídních schůzkách.

6. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.

7. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky dostatečně dlouhou dobu předem.

8. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní zkoušení, písemné,…). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled řediteli školy.

9. Vyučující zajistí zapsání známek také do programu Bakaláři a dbá o jejich úplnost. Do evidence Bakaláři jsou zapisovány známky z jednotlivých předmětů, udělená výchovná opatření a další údaje o chování žáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole.

10. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn; žák se znovu nepřezkušuje.

11. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Výsledná pololetní známka není pouhým aritmetickým průměrem známek z písemného a ústního zkoušení, zahrnuje také:

- přístup k práci v jednotlivých hodinách

- přesné dodržování termínů odevzdání zadaných prací

- vypracování zadávaných kratších domácích úkolů, event. prezentaci referátů, seminárních prací

12. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické radě, a to zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu.

13. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 24 hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod.

14. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé jednotlivých předmětů v polovině prvního a druhého pololetí (třídní schůzky – listopad, duben), při informačním odpoledni (leden), třídní učitel nebo učitel, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají.

15. Informace jsou rodičům předávány prostřednictvím Bakaláře při osobním jednání na třídních schůzkách nebo schůzkách, na které jsou rodiče pozváni. Rodičům, kteří se nemohli dostavit na školou určený termín, poskytnou vyučující možnost individuální konzultace. Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zástupcům žáka, nikoli veřejně.

16. V případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování žáka informuje vyučující předmětu bezprostředně třídního učitele a ten prokazatelným způsobem rodiče.

17. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30. 10. dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také rodičům.

18. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména: - neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden, žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací, - účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí.

19. Třídní učitelé, výchovná poradkyně, trenéři jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření a zdravotních doporučení, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů a výchovné poradkyně na pedagogické radě.

G. Závěrečná ustanovení

Tento školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy (www.oag.cz), dále v mobilním stojanu v přízemí školy a v kanceláři školy.

Žáci a jejich zákonní zástupci jsou s tímto řádem a povinností jeho dodržování seznamováni na začátku studia žáků a poté průběžně na začátcích jednotlivých školních roků.

Všechny případy, které neupravuje tento školní řád, jsou řešeny podle školského zákona a podle zákonů České republiky.

Projednáno a schváleno v pedagogické radě dne 9. 9. 2022

Projednáno a schváleno ve školské radě dne 11. 11. 2022

……………… ……………………..

Mgr. Jan Heřta, ředitel školy

Ing. Anna Chrstošová, předseda školské rady

Vyhledat na webu

Zavřít