Zobrazit navigaci

O škole

Základní informace

(v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Všeobecné a sportovní gymnázium, Vimperk, Pivovarská 69
Identifikátor zařízení (RED-IZO): 600 008 690
IZO: 108 004 481
Právní forma: příspěvková organizace IČO: 00 072 982

ID datové schránky: spigi95

Bankovní spojení: KB Vimperk 9532281/0100
VS: obor (A=1, G=2)+ročník+pořadové číslo žáka v třídní knize ve formě dvojčíslí (např. 2305 = víceleté gymnázium, tercie, pořadové číslo 5)

Zřizovatel: Jihočeský kraj, právní forma: kraj, IČO: 70 890 650
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice odkaz zde

Údaje o jmenování ředitele školy

V souladu s $ 33 odst. 3 a 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, s ustanovením $ 166 odst. 2 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění a $ 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění a na základě usnesení Rady Jihočeského kraje č. 720/2019/RK-69 ze dne 6. 6. 2019 a v souladu se zřizovací listinou.

Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy: (§ 164 – 166 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozměňovacích předpisů) Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí:

Školský zákon č. 561/ 2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Vyhlášky:
č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
č. 672/2004 Sb., o ukončení studia na středních šklách, ve znění pozdějších předpisů
č. 671/2004 Sb., o organizaci přijímacího řízení na střední školy, ve znění pozdějších předpisů
Veškeré právní normy a předpisy včetně výročních zpráv o činnosti školy a hospodaření za předcházející rok jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři školy.

Proti rozhodnutí ředitele školy (přijetí na SŠ, přerušení studia, změna studijního oboru, opakování ročníku, podmíněné vyloučení ze studia, vyloučení ze studia) má účastník řízení právo podat odvolání.

Odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal, tj. ředitel VSG Vimperk. Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví – li jinou lhůtu zvláštní správní předpis. O odvolání může rozhodnout sám správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, jestliže odvolání v plném rozsahu vyhoví (autoremedura). Nerozhodne-li správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, předloží je spolu s výsledky doplněného řízení a se spisovým materiálem odvolacímu orgánu nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy mu odvolání došlo.
Odvolacím orgánem je
Krajský úřad
odbor školství, mládeže a tělovýchovy
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 Č. Budějovice

Informace podle čl. 8 odst. 2 poskytuje ředitelka školy: Mgr. Zdeňka Zámečníková ,
tel.: 388 386 410, p. Jitka Záleská: tel.: 388 386 411, e-mail: kancelar@oag.cz
Přijímáním stížností, podnětů a oznámení je pověřena: p. Jitka Záleská, kancelář VSG Vimperk, tel.: 388 386 411.
Informace jsou podávány zdarma, účtována bude pouze cena za poskytnutí kopií (stránka formátu A4 za 1,80 Kč, A3 za 2,50,-Kč).

Vyhledat na webu

Zavřít